Kadry i płace

W zakresie usług kadrowo-płacowych oferujemy:

Administrowanie płacami:

 • naliczanie wynagrodzeń  -  sporządzanie list płac,
 • sporządzanie raportów imiennych RMUA przeznaczonych dla pracowników,
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS  DRA,
 • obsługa umów cywilno-prawnych – umów zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie informacji o miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy na wewnętrzne potrzeby Klienta,
 • rejestracja w ZUS pracowników Klienta,
 • przygotowywanie i wysyłanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R i PIT8A,
 • sporządzanie dla pracowników Klienta rocznych informacji o dochodach (PIT11) lub rocznych rozliczeń podatku (PIT40),
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie płac,


Administrowanie kadrami:

 • bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń BHP itp.,
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych,
 • przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązania stosunku pracy,
 • przygotowywanie świadectw pracy,
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie zatrudnienia,
 • prowadzenie ewidencji wykorzystania czasu pracy,


Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres biuro@zbraudytor.pl w celu określenia ceny usługi.
Pobierz formularz